Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 34 im. "Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku" w Krakowie Forum
strona wejściowa
bieżące komunikaty
informator szkolny
kalendarz roku szkolnego
dni otwarte, wywiadówki
dyżury nauczycieli
o nas
historia
kadra
baza szkoły
galeria zdjęć
biblioteka szkolna
nasza oferta
oferta edukacyjna
zajęcia pozalekcyjne
szkolny klub europejski
podręczniki szkolne
z życia szkoły
konkursy
uroczystości szkolne
rozmaitości szkolne
osiągnięcia uczniów
szkolne prawo
statut szkolny
program wychowawczy
program profilaktyki
informacje dla rodziców
plan zajęć
bieżący
strony uczniów
kontakt
sekretariat
linki
top
Kanał Atom Bieżące komunikaty top
Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności szkoły:
top
Rekrutacja do szkół i przedszkoli top
top
Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 34 na rok szkolny 2015/2016 top
 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 w Krakowie informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. rozpoczyna rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016.
 2. Na rok szkolny 2015/2016 do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są objęte obowiązkiem szkolnym.
 3. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych/.
 4. Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 5. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku do dyrektora szkoły przez rodziców / prawnych opiekunów/ kandydata.
 6. Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców /opiekunów prawnych/, a jeżeli jest to niemożliwe, to wymagane jest załączenie oświadczenia wyjaśniającego lub stosownych dokumentów.
 7. Wnioski będą przyjmowane przez sekretariat szkoły w terminie od 9 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz przez pedagoga szkolnego, w godzinach pracy pedagoga.
 8. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 w Krakowie określa następujące kryteria rekrutacyjne i punktację:
  1. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły podstawowej Nr 34 - 20 pkt
  2. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do Przedszkola Nr 55 - 20 pkt
  3. Rodzeństwo kandydata zapisane od września 2015 r. do szkoły lub przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4 - 10 pkt.
  4. Jeżeli kandydat uczęszcza do Przedszkola Nr 55 w chwili zapisu do szkoły - 10 pkt.
 9. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kilku kandydatów oraz w przypadku braku punktów wynikających z kryteriów rekrutacyjnych decyduje kolejność złożenia wniosku, począwszy od pierwszego dnia rekrutacji, czyli od 9 marca 2015 r. Dokumentem potwierdzającym wymienione kryteria jest pisemne oświadczenie rodziców, które potwierdza pracownik szkoły i/ lub przedszkola.
 10. O umieszczeniu dziecka na liście kandydatów zakwalifikowanych zadecyduje uzyskana ilość punktów.
 11. Kandydaci będą umieszczani na liście w kolejności od największej ilości uzyskanych punktów.
 12. Lista zostanie zamknięta z chwilą wyczerpania się limitu wolnych miejsc.
 13. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00.
 14. Od 21 kwietnia rodzice/ prawni opiekunowie/ kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły.
 15. 27 kwietnia 2015 r. o godz.9:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .
 16. Do 7 dni roboczych od ogłoszenia listy rodzice / prawni opiekunowie/ kandydatów nieprzyjętych mają prawo zwrócić się do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
 17. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 18. Do siedmiu dni roboczych od daty wydania uzasadnienia rodzice/ prawni opiekunowie/ mają prawo do złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu.
 20. Od 28 kwietnia 201 5 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc, a jej ostateczne zakończenie upływa z dniem 31 sierpnia 2015 r.
top
Zajęcia adaptacyjne top
Dyrekcja i wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
serdecznie zapraszają
rodziców i dzieci, które od 1 września 2015 roku rozpoczną naukę
w klasie pierwszej, na zajęcia adaptacyjne organizowane
w naszej szkole


Celem zajęć jest:
 • wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli
 • skrócenie czasu adaptacji dzieci w szkole
 • stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku
Zajęcia odbywać się będą w czwartki od godz. 16:00 do godz. 17:00.

Harmonogram spotkań

L.p.DataProwadzący
1.13 listopada 2014Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
2.11 grudnia 2014Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
3.15 stycznia 2015Wychowawcy świetlicy szkolnej
4.29 stycznia 2015Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
5.12 lutego 2015Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
6.12 marca 2015Nauczyciele języka angielskiego
7.26 marca 2015Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych
8.16 kwietnia 2015Wychowawcy przyszłorocznych klas pierwszych

top
Obiady w marcu 2015 r. top
Obiady - marzec 2015 r.


Uczniowie - 17 obiadów x 4,00zł = 68,00 zł
Nauczyciele - 17 obiadów x 8,60 zł = 146,20 zł

Wpłaty za obiady będą przyjmowane w dniach:

26 i 27 marca oraz 30 marca 2015 r. tj. czwartek, piątek oraz poniedziałek
w godzinach 7:00 - 15:00.


Obiady będą wydawane od 8 kwietnia 2015 r.:
1 kwietnia 2015 r. - ogólnopolski sprawdzian szóstoklasistów, 2 - 7 kwietnia - przerwa świąteczna - w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych.

Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!


top
Boisko Orlik top
Boiska Orlik ogólnodostępne od 1 marca do 30 listopada:

godziny funkcjonowania boisk:
od poniedziałku do piątku 16:30 - 22:00
soboty: 13:00 - 22:00
niedziele: 13:00- 18:00

Animatorzy:
Michał Pabian tel. 501 710 617
Piotr Król tel. 692 408 672